Om projektet

STADEN ÄR DIN

11210500_598415836961846_5715612064605864711_n

Staden är Din fungerar idag som ett kreativt kollektiv men vi började som en idé året 2013 och som ett mobilt kulturinitiativ året 2015.

Opinionsbildning genom kunskap och kreativa möten är vår plattform för att bekämpa rasism och skapa möten mellan människor över stadsdelarnas gränser. I praktiken fungerar Staden är Din som ett pop- up kulturhus som driver mobila träningar samt öppna seminarier och föreläsningar med syfte att skapa möten och återupptäcka staden. Vi absorberar olika ytor efter behov och utmanar idén av en fast geografisk plats som något nödvändigt för att bedriva en verksamhet. Vi skapar samarbeten med olika arenor som universitet, skolor, fritidsgårdar, kulturhus, föreningar och andra institutioner för att utnyttja de redan existerande fastigheter och resurser. Detta gör Staden är Din till ett hållbart alternativ samt innovativ arbetsmodell. Göteborg innehar många mötesplatser och resurser som förblir ofta isolerade av varandra på grund av bl a stadsdelsuppdelning och de låsta rörelsemönster som finns i staden.

Vi tror på att hela samhället har ett gemensamt ansvar för skapa en bättre och rättvis stad och därför använder vi oss av hela staden som arena. Segregation och diskriminering är komplexa samhällsfrågor som bör tas på större allvar i arbetet för en hållbar stad, framförallt när vi har offentliga förvaltningar som är blinda för frågan. Staden är Din gör inte anspråk på att bli en helhetslösning på sådana komplexa frågor men vi vet att vi kan göra skillnad. Vi vet att kunskap, gemenskap och kreativa möten i staden på sikt kan motverka fördomar och rädsla som tar sig uttryck i form av stigmatisering och rasism.

Vi står för en aktiv antirasism och är en av initiativtagarna bakom “Sverige För Alla – upprop för alla människors lika värde“. Uppropet är undertecknat av en koalition bestående av 53 aktiva organisationer som ställer konkreta krav:

  • Att alla riksdagspartier erkänner rasismen som samhällsproblem och utvecklar omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa den.
  • Att antirasism görs till en lika viktig fråga i den offentliga sektorn och arbetslivet som jämställdhet – till exempel vad gäller resurser till myndigheter, institutioner och civilsamhällesorganisationer samt aktiva åtgärder i arbetslivet.
  • Att regeringen tillsammans med en bred koalition av civilsamhällesorganisationer och relevanta experter utvecklar en ambitiös nationell handlingsplan mot rasism i enlighet med FNs riktlinjer för sådana handlingsplaner och som syftar till att i Sverige förverkliga Durbanförklaringen och dess handlingsplan – världens mest omfattande mänskligarättighetsintrument mot rasism.

Varför?

Idag lever vi i en stad som räknas som en av Europas mest segregerade städer, där  stora ekonomiska skillnader och bostadssegregation har blivit synonym med etnisk uppdelning. FN-kommittén har tidigare kritiserat Sverige för den kraftigt etniska och socioekonomiska uppdelningen i storstadsområdena. Under år 2014 har FN-förbundet tillsammans med 32 andra organisationer lämnat en ny rapport som ger en bister bild av Sverige till världssamfundet. En bild som beskriver en ökad rasism och polarisering, där allt fler känner utanförskap samt drabbas av rasism och olika form av diskriminering dagligen (http://www.fn.se/press/nyheter/mer-maste-goras-mot-rasism-i-sverige/).

Konsekvenserna av denna utveckling avspeglas i statistiken på ett flertal områden som i det höga antalet rapporterade hatbrott med rasistiska motiv, skillnader i hälsa, skolresultat, segregation i arbets- och bostadsmarknaden samt i hur vi rör oss i staden. De låsta rörelsemönster som vi har i staden befäster okunskap och fördomar som mer och mer normaliseras och kommer upp till ytan i skolan, arbetsplatsen, nyhetsrapportering och det politiska rummet. Vi har slutat mötas och anförtrott oss allt för mycket på det som sägs/skrivs på sociala medier, tidningar och TV. Vi har bildat en uppfattning om andra människor, baserat på andras slutsatser, där endast polariserade åsikter får exponering.

Målgrupp

Vi har ingen åldersgräns, vi ser att varje ålder bär på olika erfarenheter och kunskaper som ger möjlighet till nya lärdomar i en grupp där alla ger och får. Mötet över gränserna och under kreativa former är metoden som Staden är Din använder för att bekämpa fördomar.

Nomineringar

Staden är Din blev utvalt att delta tillsammans med 22 andra projekt från hela Europa i “Nantes creative generations forum” som ägde rum den 23 oktober 2013. Projektet har även deltagit samt blivit nominerat till KPH AWARD 13 och YES AWARD 13 i Köpenhamn, Danmark. KPH AWARD är en nordisk pris utmärkelse med fokus på kulturella och sociala innovationer.

11999087_1632406993685001_4077562571213196980_n

Staden är Din skapades som koncept och modell av organisationen Reach år 2013 men testades på första gången under 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s